Profil Wakil Ketua

NAMA

:

 Sulastri Suhani, S.H.I

TTL

:

 Manado, 20 September 1981

NIP

:

 198109202006042003

PANGKAT/ GOL

:

 Pembina / IV.a

JABATAN

:

 Hakim Madya Pratama / Wakil KetuaKOMDANAS